Notice: Undefined index: minbuy in /home/minikeso/public_html/minikes.rs/wp-content/themes/minicash/header.php on line 118
Uslovi korišćenja - MiniKes.rs

Prijavite se na MiniKes.rs newsletter kako biste dobijali spisak svih dnevnih ponuda sa popustima do čak 90% direktno na Vašu email adresu.

USLOVI KORIŠĆENJA

UVODNE ODREDBE

Nalazite se na Web sajtu www.minikes.rs (u daljem tekstu Web sajt Minikeš), koja je u vlasništvu Agencije za marketing  „Minikeš“ sa sedištem u Banji Koviljači, Matični broj 62760893, PIB 107465779.

Pod pojmom Web sajt Minikeš, podrazumevaju se sve Web stranice domena www.minikes.rs.

Korišćenje Web sajta www.minikes.rs , podrazumeva da razumete i bezrezervno prihvatate sve Uslove korišćenja, te Vas molimo da iste pročitate.  Uslovi korišćenja objavljeni na ovom sajtu, odnose se na korišćenje Web sajta Minikeš www.minikes.rs od strane Korisnika (Vas). Prihvatanjem Uslova korišćenja, stičete pravo na korišćenje Web sajta Minikeš. Ovo pravo nije prenosivo, ono je lično pravo Korisnika. Zaštita poverljivosti lozinki koje se unose prilikom korišćenja Web sajta Minikeš, isključiva je odgovornost Korisnika .

Minikeš zadržava pravo da menja Uslove korišćenja bez najave korisniku kao i da uskrati pravo korišćenja sajta svakom korisniku bez navodjenja razloga za to. Molimo Vas da redovno proveravate sadržaj Uslova korišćenja, kako bi ste bili u toku sa promenama.

PRAVA I OBAVEZE

Usluga koju pruža Web sajt Minikeš podrazumeva promociju određene robe i/ili usluga, kao i posredovanje u prodaji roba i/ili usluga i to po ovlašćenju drugih privrednih subjekata koji koriste Web sajt Minikeš za promociju ili prodaju svojih roba i/ili usluga(Ponuđača).  Promovisanje i posredovanje izmedju Ponuđača i Kupca (trećeg lica), vrši se odobravanjem određenog popusta na redovnu cenu usluga/roba, pod uslovom da Minikeš u određenom periodu prikupi određeni broj potencijalnih kupaca. Ove aktivnosti ne predstavljaju ponudu Minikeša za kupovinu, već mogućnost da Korisnik, ponudi kupovinu određene robe i/ili usluge Ponuđaču. Minikeš odlučuje o odobravanju kupovine Korisniku, i tada nastaje ugovorni odnos sa Ponuđačem čime se Korisnik automatski obavezuje da preuzme obavezu plaćanja odabrane robe i/ili usluge.

Ponuda za kupovinu robe i/ili usluge može biti ograničena maksimalnim brojem potencijalnih kupaca, kao i maksimalnim brojem koje jedna osoba (Korisnik) može da kupi. Ponuda je vremenski ograničena i dostupna isključivo u naznačenom vremenskom okviru.

Krajnji korisnik će robu/usluge platiti opštom uplatnicom, kreditnom karticom, e-bankingom, m-bankingom i na drugi elektronski način i oslobađa Minikeš bilo kakve odgovornosti za prouzrokovanu štetu korisniku ukoliko do nje dođe.

Kada korisnik plati robu/usluge, a Minikeš evidentira uplatu, Minikeš, a po izričitom ovlašćenju Ponuđača, izdaje jedinstveni Vaučer koji glasi na ime Korisnika i sa kojim Korisnik dobija pravo da potražuje kupljenu robu/usluge od Ponuđača, a samo u toku važenja promotivnog popusta koji je vremenski ograničen na samoj Ponudi.  Ukoliko se, iz bilo kog razloga, dogodi da korisnik u promotivnom periodu ne iskoristi Vaučer, Minikeš nije dužan da vrati novac korisniku.

Izričito je zabranjena trgovina, falsifikovanje, kopiranje Vaučera. Vaučer važi isključivo uz validan lični dokument  i na ime koje je na samom Vaučeru.

Minikeš Vaučer dostavlja korisniku putem elektronske pošte korisnika.

Vaučer se smatra važećim samo do isteka datuma naznačenog u ponudi i nakon toga se ne može koristiti.

Korisnik Web sajta Minikeš je saglasan da  prima promotivne poruke u vezi usluga/roba koje se reklamiraju, s tim da ima pravo da u svakom momentu tu uslugu otkaže pismenim obaveštenjem Minikešu.

Pravo kupca je da u roku od 14 dana od zaključenja kupovine, a bez obaveze navođenja razloga, jednostrano raskine ugovor. Time je Kupac oslobođen svih obaveza, osim troškova vraćanja robe. Ukoliko je trgovac započeo pružanje usluge pre isteka dozvoljenog roka za jednostrani raskid ugovora, Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije (neispravan ili oštećen proizvod), možete nas kontaktirati putem e-maila. Rok za reklamacije je 3 dana od datuma kupovine.

POLITIKA U VEZI SA VRAĆANJEM ROBE I POVRAĆAJEM NOVCA ZA PORUČENE PROIZVODE

Proizvodi koji ne odgovaraju specifikacijama navedenim u ponudi ili u opisu proizvoda mogu se vratiti jedino ponuđaču, prodavcu, uz navedene informacije o prirodi i stepenu nepoklapanja sa specifikacijama. Troškove transporta snosi korisnik, osim ukoliko u opisu ponude nije navedeno drugačije.
MiniKeš neće ni u kom slučaju snositi troškove transporta proizvoda kupljenih na sajtu.

ODGOVORNOST

Minikeš nije i ne može biti odgovoran za način na koji se usluga/roba nude i isporučuju, kao i za kvalitet roba/usluga, koji je u isključivoj nadležnosti Ponuđača, i za šta Ponuđač snosi odgovornost. Korisnik je saglasan sa oslobađanjem Minikeša od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Web sajta Minikeš.

Minikeš nije i ne može biti odgovoran za pravilno funcionisanje web sajta www.minikes.rs , kao i za tačnost podataka na njemu.

Korisnik je saglasan da stranice sajta Minikeš koristi isključivo na svoju odgovornost, tako da Minikeš nije odgovoran za bilo koji problem u funkcionisanju sajta, njegovu dostupnost i posledice koje mogu nastati upotrebom istog . Korisnik je saglasan sa oslobađanjem Minikeša od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Web sajta Minikeš.

Korisnici Web sajta Minikeš, u obavezi su da prilikom popunjavanja formulara za registraciju, unesu potpune i istinite podatke, kao i da u slučaju izmene istih, izvrše promenu na svom korisničkom nalogu.

Korisnik je saglasan da klikom na “KUPI” preuzima obavezu da poručeni vaučer uplati

Minikeš zadržava pravo da ukine i zabrani korišćenje sajta korisnicima koji krše uslove korišćenja.

Web sajt Minikeš će unete podatke koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u svrhu posredovanja pri kupovini, promotivnih aktivnosti, putem elektronske pošte, kao i za obradu i skladištenje podataka na neograničen period, što popunjavanje formulara za registraciju podrazumeva kao odobrenje Korisnika.

Minikeš neće biti odgovoran za bilo kakvu izgubljenu dobit Ponuđača nastalu korišćenjem usluga Minikeša, niti je odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih lica.

Korišćenje sajta Minikeš, dozvoljeno je licima starijim od 18 godina. Lica starosti između 16 i 18 godina, moraju dobiti odobrenje za korišćenje sajta od roditelja ili staratelja upoznatih sa Uslovima korišćenja sajta. Zabranjeno je korišćenje sajta Minikeš, licima mlađim od 16 godina.

Korisnik sajta je saglasan da Minikeš nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji postavlja treće lice.

INTELEKTUALNA SVOJINA/AUTORSKA PRAVA

Minikeš je ekskluzivni vlasnik sajta www.minikes.rs, te stoga polaže ekskluzivna autorska prava i vlasnik je svih sadržaja na njemu. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i kao takvo je podložno tužbi.

Svi materijali na sajtu Minikeš su u vlasništvu Minikeša ili se koriste uz izričito odobrenje vlasnika autorskih prava.

Svako kopiranje, objavljivanje, distribuiranje, prenos podataka sa ovog sajta ili svako povezivanje sa ovim sajtom i web stranicama, bez pismenog odobrenja Minikeša, strogo je zabranjeno i podložno tužbi.

Krajnji korisnici su jedino i izričito odgovorni za štetu koja se može dogoditi povredom autorskih prava, zloupotrebom sajta, zloupotrebom i kopiranjem logotipa ili bilo kojih drugih prava intelektualnog vlasništva.

Minikeš zadržava ekskluzivno pravo da može onemogućiti bilo kom korisniku korišćenje sajta zbog grubog narušavanja uslova korišćenja sajta i ukinuti mu lozinke i korisničke naloge.


Nikome nije data želja, bez mogućnosti da je ostvari!